×
Press M for TOC
Press -> (next arrow key) for next posting
Press <- (previous arrow key) previous posting
Advertisement
Learn Laravel

Cấu hình trong Laravel

Cấu hình Laravel được bao gồm trong thư mục config. Trong chương này, chúng ta hãy thảo luận về các danh mục có trong cấu hình

Cấu hình môi trường

Các biến môi trường là những biến cung cấp danh sách các dịch vụ web cho ứng dụng web của bạn. Tất cả các biến môi trường được khai báo trong tệp .env bao gồm các tham số cần thiết để khởi tạo cấu hình.

Theo mặc định, tệp .env bao gồm các tham số sau

APP_ENV = local
APP_DEBUG = true
APP_KEY = base64:ZPt2wmKE/X4eEhrzJU6XX4R93rCwYG8E2f8QUA7kGK8 =
APP_URL = http://localhost
DB_CONNECTION = mysql
DB_HOST = 127.0.0.1
DB_PORT = 3306
DB_DATABASE = homestead
DB_USERNAME = homestead
DB_PASSWORD = secret
CACHE_DRIVER = file
SESSION_DRIVER = file
QUEUE_DRIVER = sync
REDIS_HOST = 127.0.0.1
REDIS_PASSWORD = null
REDIS_PORT = 6379
MAIL_DRIVER = smtp
MAIL_HOST = mailtrap.ioMAIL_PORT = 2525
MAIL_USERNAME = null
MAIL_PASSWORD = null
MAIL_ENCRYPTION = null

Các điểm cần lưu ý

Trong khi làm việc với các tệp cấu hình cơ bản của Laravel, cần lưu ý những điểm sau

  • Tệp .env không nên được commit , vì mỗi nhà phát triển hoặc người dùng có một số cấu hình môi trường được xác định trước cho ứng dụng web.
  • Đối với các tùy chọn sao lưu, nhóm phát triển nên bao gồm tệp .env.example, tệp này sẽ chứa cấu hình mặc định

Truy xuất các biến môi trường

Tất cả các biến môi trường được khai báo trong tệp .env có thể được truy cập bởi các hàm env-helper, hàm này sẽ gọi tham số tương ứng. Các biến này cũng được liệt kê vào biến toàn cục $ _ENV bất cứ khi nào ứng dụng nhận được yêu cầu từ người dùng cuối. Bạn có thể truy cập biến môi trường như dưới đây

'env' => env('APP_ENV', 'production')

Các hàm env-helper được gọi trong tệp app.php có trong thư mục config. Ví dụ đã cho ở trên đang gọi tham số cục bộ cơ bản

Truy cập giá trị cấu hình

Bạn có thể dễ dàng truy cập các giá trị cấu hình ở bất kỳ đâu trong ứng dụng bằng cách sử dụng chức năng trợ giúp cấu hình chung. Trong trường hợp nếu các giá trị cấu hình không được khởi tạo, các giá trị mặc định sẽ được trả về.

Ví dụ: để đặt múi giờ mặc định, mã sau được sử dụng

config(['app.timezone' => 'Asia/Kolkata']);

Cache cấu hình

Để tăng hiệu suất và thúc đẩy ứng dụng web, điều quan trọng là phải lưu vào bộ đệm tất cả các giá trị cấu hình. Lệnh để lưu vào bộ nhớ đệm các giá trị cấu hình là

php artisan config:cache

Chế độ bảo trì

Đôi khi bạn có thể cần cập nhật một số giá trị cấu hình hoặc thực hiện bảo trì trên trang web của mình. Trong những trường hợp như vậy, việc giữ nó ở chế độ bảo trì sẽ giúp bạn dễ dàng hơn. Các ứng dụng web như vậy được giữ ở chế độ bảo trì sẽ output một ngoại lệ cụ thể là MaintenanceModeException với mã trạng thái là 503.

Bạn có thể bật chế độ bảo trì trên ứng dụng web Laravel của mình bằng lệnh sau

php artisan down

Sau khi hoàn thành công việc cập nhật và bảo trì khác, bạn có thể tắt chế độ bảo trì trên ứng dụng web của mình bằng lệnh sau

php artisan up

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Advertisement