×
Press M for TOC
Press -> (next arrow key) for next posting
Press <- (previous arrow key) previous posting
Advertisement
Learn Laravel

Cài đặt framework Laravel

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt framework Laravel. Laravel sử dụng Composer để quản lý dependencies vì vậy đảm bảo rằng bạn đã cài đặt Composer trên hệ thống của mình trước khi cài đặt Laravel.

Bạn sẽ phải làm theo các bước dưới đây để cài đặt Laravel vào hệ thống của mình

Cài đặt Composer

Truy cập https://getcomposer.org/download/ và tải xuống Composer cài đặt trên hệ thống của bạn.

Check Composer is installed or not by typing composer at the command prompt

Tạo thư mục cho dự án

Tạo một thư mục mới ở bất kỳ đâu trong hệ thống cho dự án Laravel. Sau đó, di chuyển đến đường dẫn mà bạn đã tạo thư mục mới và gõ lệnh sau vào đó để cài đặt Laravel.

composer create-project laravel/laravel --prefer-dist

–prefer-dist: Reverse of –prefer-source, the composer will install from dist if possible. This can speed up installs substantially on build servers and other use cases where you typically do not run updates of the vendors. It is also a way to circumvent problems with git if you do not have a proper setup.

https://stackoverflow.com/questions/26079571/installing-laravel-prefer-dist/39328355#:~:text=%2D%2Dprefer%2Ddist%3A%20Reverse%20of,not%20have%20a%20proper%20setup.

Khởi chạy built-in server

Lệnh trên sẽ cài đặt Laravel trong thư mục hiện tại. Khởi động Laravel built-in server bằng cách thực hiện lệnh sau.

php artisan serve

Khởi chạy ứng dụng

Sau khi thực hiện lệnh trên, bạn sẽ thấy màn hình như hình dưới đây

Khởi chạy Laravel built-in web server

Sao chép URL ảnh chụp màn hình ở trên và mở URL đó trong trình duyệt. Nếu bạn nhìn thấy màn hình sau, điều đó có nghĩa là Laravel đã được cài đặt thành công

Cài đặt thành công Laravel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Advertisement