×
Press M for TOC
Press -> (next arrow key) for next posting
Press <- (previous arrow key) previous posting
Advertisement
Fullstack

Lấy ngày giờ hiện tại trong Java

Bài viết được sự cho phép của tác giả Giang Phan

Có nhiều cách để lấy ngày giờ hiện tại trong Java. Trong bài này, tôi sẽ giới thiệu một vài cách thường được sử dụng để lấy ngày giờ hiện tại.

Lấy ngày hiện tại: java.time.LocalDate

System.out.println(java.time.LocalDate.now());

Kết quả:

2017-01-23

Lấy giờ hiện tại: java.time.LocalTime

System.out.println(java.time.LocalTime.now());

Kết quả:

00:01:14.341

Lấy ngày và giờ hiện tại: java.time.LocalDateTime

System.out.println(java.time.LocalDateTime.now()); 

Kết quả:

2017-01-24T00:03:31.593

Lấy ngày và giờ hiện tại: java.time.Clock

System.out.println(java.time.Clock.systemUTC().instant());  

Kết quả:

2017-01-23T18:35:23.669Z

Lấy ngày và giờ hiện tại: java.util.Date

java.util.Date date=new java.util.Date();   System.out.println(date);  

hoặc

long millis=System.currentTimeMillis();   java.util.Date date=new java.util.Date(millis);   System.out.println(date); 

Kết quả:

Thu Oct 26 08:22:02 IST 2017

Lấy ngày hiện tại: java.sql.Date

long millis=System.currentTimeMillis();   java.sql.Date date=new java.sql.Date(millis);   System.out.println(date); 

Kết quả:

2017-10-26

Lấy ngày và giờ hiện tại: java.util.Calendar

Date date=java.util.Calendar.getInstance().getTime();   System.out.println(date); 

Kết quả:

Thu Oct 26 08:22:02 IST 2017

Như bạn thấy có rất nhiều cách để lấy ngày giờ trong Java, nếu có thể hãy sử dụng các phương thức Date Time trong Java 8 : java.time.* sẽ tốt hơn nhé.

Bài viết gốc được đăng tải tại gpcoder.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Advertisement