×
Press M for TOC
Press -> (next arrow key) for next posting
Press <- (previous arrow key) previous posting
Advertisement
Frontend

Định dạng số trong JavaScript

const number = 12345.6789;

console.log(
  number.toLocaleString('vi-VN', {
    style: 'currency',
    currency: 'VND'
  })
);

// 12.346 ₫

console.log(
 number.toLocaleString('ja-JP', {
  style: 'currency',
  currency: 'JPY',
 }),
);

// ¥12,346

Phần trăm

Chuyển đồi thành đơn vị phần % ngoài việc nhân với 100, ns còn thêm 2 tùy chỉnh cũng vui là minimumFractionDigits và maximumFractionDigits (mặc định là 0 và 2 cho kiểu tiền tệ) để lấy số lượng ký tự muốn lấy

const number = 0.1234;

console.log(
 number.toLocaleString('en-US', {
  style: 'percent',
  minimumFractionDigits: 2,
 }),
);
// 12.34%

console.log(
 number.toLocaleString('en-US', {
  style: 'percent',
  minimumFractionDigits: 1,
 }),
);
// 12.3%

Intl.NumberFormat

Nếu hông ưu Number.prototype.toLocaleString() có thể dùng constructor Intl.NumberFormat. Nếu như thấy sao phải lăng tăng giữa 2 thằng này? Trong trường hợp bạn cần làm việc định dạng này tới lui nhiều lần cho cùng một locale, cùng một tùy chọn cố định, thì bạn nên dùng Intl.NumberFormat cho chuẩn tốc độ.

const numberFormat = new Intl.NumberFormat('vi-VN', {
 style: 'currency',
 currency: 'VND',
});

console.log(numberFormat.format(12345.6789));
// 12.346 ₫

console.log(numberFormat.format(2345.67891));
// 2.346 ₫

Natively Format JavaScript Numbers

Bài viết gốc được đăng tải tại vuilaptrinh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Advertisement